شرکت فراز مدار
1 - 44608480 (021) 98+
[email protected]
بخش طراحی و کامپیوتر

•  مهندسي معكوس يا مشابه سازي انواع بردهاي مدار چاپي

•  طراحي مدار توسط نرم افزارهاي Orcad , Protel , Cadstar توسط متخصصين و مهندسين باتجربه

•  اصلاح طراحي هاي بردهاي نمونه جهت توليد انبوه با در نظر گرفتن تمامي مسائل توليد از جمله توليد بردهاي مدارچاپي و كارآمدي قطعات و مونتاژ

•  امكان چاپ مدارهاي طراحي شده با انواع نرم افزارهاي طراحي شامل Orcad , Protel, Cadstar, Redac, Autocadو ...

•  تهيه فايلهاي سوراخكاري با استفاده از انواع نرم افزارهاي طراحي و بهينه سازي فايل ها براي كاهش زمان سوراخكاري

•  طراحي نقشه هاي متنوع برشكاري با استفاده از خطوط راست و انواع خطوط خميده

•  دريافت سفارش مشتريان از طريق وب سايت و يا فكس و پيشنهاد قيمت توسط نرم افزار اتوماسيون

•  تهيه فرم اختصاصي كامپيوتري هر يك از سفارش ها جهت توليد مكانيزه آن بورد و قابليت پيگيري هر سفارش بصورت Online توسط مشتري مربوطه

•  سيستم رتبه بندي و امتيازدهي مشتريان براساس ميزان سفارش در مقاطع زماني مشخص